Algemene voorwaarden

inhoud

 1. Algemeen
 2. toepassingsgebied
 3. Registratie, wachtwoord
 4. Betaalde diensten inbedrijfstelling
 5. Licentie
 6. een vergoeding
 7. Verplichtingen van de gebruiker
 8. Link naar andere websites of
 9. Diensten
 10. Aansprakelijkheid voor juridische en materiële gebreken
 11. vrijstelling
 12. Ondersteuning en updates
 13. Looptijd en beëindiging
 14. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming
 15. Diversen

1. Algemeen 

 1. De service ("Service") die wordt aangeboden door upmesh UG (beperkte aansprakelijkheid) ("upmesh") is een cloudgebaseerd platform voor plangebaseerde documentatie van processen op bouwplaatsen. Alle gegevens die met deze service worden verzameld, worden tijdens de looptijd van deze overeenkomst in deze service opgeslagen en kunnen worden gedeeld met alle projectdeelnemers (gebouweigenaar / opdrachtgever, architect, bouwmanagement, uitvoering, onderaannemer, enz.).
 2. De dienst kan worden gebruikt als webapplicatie via de umesh- of upmesh-website of via bijbehorende mobiele applicaties voor Android en / of iOS. Alle gegevens worden door upmesh verwerkt en opgeslagen in de cloud en zijn dus toegankelijk voor verschillende eindapparaten. De functionaliteiten van de dienst worden beschreven op www.upmesh.de.
 3. Het gebruik van de dienst met een beperkt aantal functies is gratis. Upmesh heeft verschillende prijsmodellen gedefinieerd voor professioneel gebruik van de dienst, die in meer detail worden beschreven in het www.upmesh.de/preise prijsmodel.
 4. Gebruik buiten bepaalde basisfuncties is alleen mogelijk tegen betaling. De gebruiker kan kiezen uit verschillende prijsmodellen, waarvoor verschillende vergoedingen verschuldigd zijn.
 5. Gebruikers van een prijsmodel op basis van vergoedingen hebben de mogelijkheid om andere gebruikers die met het gratis basisprijsmodel werken uit te nodigen voor hun eigen project (bijvoorbeeld als onderaannemer). In deze projecten hebben deze gebruikers echter slechts beperkte rollen qua functionaliteit.

2. Toepassingsgebied 

 1. Gebruik van de dienst is alleen toegestaan in overeenstemming met deze algemene voorwaarden voor zakendoen en gebruik ("Overeenkomst"). Door de dienst te gebruiken, accepteert de gebruiker de geldigheid van deze overeenkomst in de huidige versie. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn van toepassing op alle upgrades, updates, wijzigingen en updates van de service ("Updates"), evenals op alle services en informatie die beschikbaar zijn door het gebruik van de service, op voorwaarde dat hiervoor geen afzonderlijke voorschriften worden opgesteld, die hebben dan voorrang. Deze overeenkomst is uitsluitend van toepassing op de relatie tussen upmesh en de gebruiker. Voorwaarden van de gebruiker die in tegenspraak zijn met of afwijken van deze overeenkomst of wettelijke bepalingen zijn niet van toepassing, ook al heeft upmesh deze niet specifiek tegengesproken.
 2. upmesh kan deze overeenkomst op elk moment wijzigen. Upmesh zal de gebruiker met een redelijke termijn van bezwaar op de hoogte stellen van de gewijzigde overeenkomst onder vermelding van de wijzigingen. Indien de gebruiker binnen deze termijn geen bezwaar maakt tegen de wijzigingen en na dit tijdstip gebruik blijft maken van de dienst, geldt dit als erkenning van de gewijzigde overeenkomst. Upmesh zal de gebruiker van dit gevolg op de hoogte stellen samen met de mededeling van de gewijzigde overeenkomst. Bij tijdig bezwaar van de gebruiker tegen de gewijzigde overeenkomst kan upmesh het gebruik van de dienst beëindigen.
 3. Als de dienst wordt gebruikt door bedrijven of andere rechtspersonen, wordt het betreffende bedrijf of rechtspersoon vertegenwoordigd door de gebruiker en moet deze worden toegeschreven aan zijn handelen en kennis.
 4. Deze overeenkomst tussen de gebruiker en upmesh komt tot stand wanneer een bijbehorende app wordt geïnstalleerd, de dienst voor het eerst wordt gebruikt of uiterlijk wanneer de registratie voor de dienst is voltooid.
 5. Er bestaat geen recht op het sluiten van de overeenkomst of op het gebruik van de dienst. upmesh kan elk registratieverzoek of elke poging tot gebruik op elk moment afwijzen zonder opgaaf van redenen. De contractuele prestatieverplichtingen van upmesh in het geval van overeengekomen gebruik op basis van vergoedingen blijven onaangetast.

3. Registratie, wachtwoord

 1. De service kan alleen worden gebruikt na voorafgaande registratie. De gebruiker moet bepaalde informatie (contactgegevens, bedrijfsnaam, enz.) ("Registratiegegevens") verstrekken en een wachtwoord definiëren. Hierdoor wordt een gebruikersaccount voor de gebruiker aangemaakt.
 2. De gebruiker is verplicht om correcte, actuele en volledige registratiegegevens te verstrekken en de registratiegegevens up-to-date en volledig te houden.
 3. De gebruiker is verplicht om zijn wachtwoord te allen tijde geheim en veilig te houden en alle andere passende maatregelen te nemen in zijn verantwoordelijkheidsgebied om ongeoorloofde toegang tot zijn gebruikersaccount te voorkomen.
 4. Met behulp van de registratiegegevens van de gebruiker beschouwt upmesh instructies die worden gegeven als instructies van de gebruiker bij het gebruik van de dienst. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met behulp van zijn registratiegegevens.
 5. De gebruiker moet upmesh onmiddellijk op de hoogte stellen als hij kennis krijgt van ongeoorloofd gebruik van zijn registratiegegevens of als hij een dergelijk gebruik vermoedt.

4. Ingebruikname van betaalde diensten 

 1. Het gebruik van de basisfunctionaliteiten van de dienst is niet tegen betaling. Voor het gebruik van de dienst buiten bepaalde basisfuncties worden kosten in rekening gebracht. De gratis basisfuncties en de functies en rechten die in de afzonderlijke prijsmodellen zijn opgenomen, worden beschreven op www.upmesh.de/preise. Als de gebruiker functionaliteiten van de dienst wil gebruiken die verder gaan dan de basisfunctionaliteiten, dan moet hij de dienst met het juiste prijsmodel bestellen bij upmesh. De gebruiker kan de functionaliteiten van zijn in opdracht gemaakte prijsmodel alleen volledig benutten in projecten die door de gebruiker zelf zijn gemaakt of beheerd of in projecten die zijn gemaakt en beheerd door gebruikers van hetzelfde of een hoger prijsmodel.
 2. Als geregistreerde gebruiker kan de gebruiker de gewenste dienst bestellen via de elektronische bestelfunctie van upmesh. Het bestelproces verloopt in drie stappen: In de eerste stap wordt het door de gebruiker gewenste prijsmodel en de minimale looptijd (maandelijks of jaarlijks) geselecteerd. In de tweede stap worden de gegevens van de gebruiker bevestigd en indien nodig aangevuld en wordt de betaalmethode geselecteerd. In de derde stap kan de gebruiker een laatste controle van de bestelling uitvoeren en deze bindend naar upmesh sturen door op de bestelknop te drukken. Hiermee doet hij een bindend bod. De gebruiker ontvangt vervolgens een e-mailbevestiging van ontvangst en acceptatie van de bestelling. Het contract is gesloten wanneer deze e-mail is ontvangen.
 3. Na voorafgaande overeenstemming met upmesh kan een bestelling ook buiten de door upmesh aangeboden elektronische bestelfunctie worden geplaatst door een schriftelijke bestelling in te dienen met de nodige informatie en een overeenkomstige schriftelijke orderbevestiging van upmesh naar de gebruiker te sturen.

5. Licentie

 1. upmesh verleent de gebruiker een eenvoudig, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, kosteloos recht dat beperkt is tot de duur van deze overeenkomst, om de dienst te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze volgens deze overeenkomst door upmesh ter beschikking wordt gesteld. De reikwijdte van het gebruik is beperkt tot de reikwijdte die is beschreven in het upmesh-prijsmodel.
 2. In het bijzonder mag de gebruiker geen afgeleide werken kopiëren, wijzigen, aanpassen of creëren van de service en de componenten die worden gebruikt voor de levering, publiceren, openbaar maken, verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, distribueren, online beschikbaar stellen, in sublicentie geven of aan een derde partij Ter beschikking stellen zonder dat upmesh haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. Hij mag geen copyrightvermeldingen of andere verwijzingen naar intellectueel eigendom verwijderen of wijzigen. Toegang tot broncodes is niet inbegrepen in de licentie. De gebruiker mag onderdelen van de dienst niet decompileren, demonteren of reverse engineeren (reverse engineering), tenzij anders bepaald door dwingend recht of deze overeenkomst.

6. Compensatie 

 1. Gebruik met basisfunctionaliteit (prijsmodel "Basis") is gratis. Upmesh behoudt zich het recht voor om reclamebanners weer te geven aan gebruikers van dit prijsmodel binnen de WebApp en app.
 2. Het gebruik van de dienst in alle andere prijsmodellen is betalend. Het prijsmodel aangeboden door upmesh op het moment van de orderbevestiging is van toepassing, www.upmesh.de/preise, en de vergoeding die is vastgesteld voor het respectieve prijsmodel. De vergoeding geldt vermeerderd met de geldende wettelijke omzetbelasting.
 3. upmesh kan de vergoeding voor de dienst wijzigen door eenzijdige verklaring met een opzegtermijn van minimaal één maand en zal de gebruiker hierover schriftelijk informeren. Indien de gebruiker de dienst met een jaarlijkse opzegmogelijkheid heeft opgedragen, is een wijziging van de vergoeding alleen mogelijk met een opzegtermijn van 3 maanden en kan de gebruiker bij een prijsverhoging de overeenkomst beëindigen met ingang van de inwerkingtreding van de prijsverhoging. De gebruiker kan het recht van opzegging slechts schriftelijk uitoefenen binnen één maand na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging. Indien de gebruiker zijn herroepingsrecht niet uitoefent, wordt de prijswijziging automatisch van kracht op het aangekondigde tijdstip.
 4. Voor de afgesproken looptijd (maand / jaar) wordt vooraf gefactureerd. Facturen zijn onmiddellijk betaalbaar na ontvangst en betaalbaar binnen 10 dagen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de gebruiker automatisch in verzuim.

7. Verplichtingen van de gebruiker

 1. De gebruiker heeft de mogelijkheid om gebruikersgegevens (bijv. Plannen, foto's, tekeningen, technische beschrijvingen, e-mails, documenten, opmerkingen, gesproken berichten, video's, enz.) Op te slaan via de dienst. De gebruiker verleent upmesh een onherroepelijk, wereldwijd, gratis, overdraagbaar, tijd onbeperkt, sublicentieerbaar recht op gebruik, duplicatie, distributie, vertaling en publicatie van deze gebruikersgegevens, maar uitsluitend met het doel de service te verlenen in overeenstemming met het contract (bv. het delen van de gegevens met andere projectdeelnemers).
 2. Voor zover de gebruiker bij het gebruik van de dienst gebruikersgegevens ter beschikking stelt aan upmesh (bv. Uploadt deze naar het door upmesh ter beschikking gestelde geheugen), garandeert de gebruiker in het bijzonder dat 1. de gebruiker de benodigde rechten heeft voor het verlenen van de dienst door upmesh en eventuele noodzakelijke rechten toestemming heeft verkregen;
 3. Het gebruik van de gebruikersgegevens die nodig zijn voor de levering van de dienst door upmesh is niet in strijd met auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere rechten van derden (bijv. Wetgeving inzake gegevensbescherming of andere persoonlijke rechten);
 4. De overdracht van gebruikersgegevens en het contractuele gebruik ervan door upmesh om de dienst te verlenen, is niet in strijd met wetten of rechten;
 5. De gebruikersgegevens bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In het bijzonder zullen de gegevens geen pornografische, geweldverheerlijkende of opruiende inhoud bevatten. De gebruiker zal upmesh onmiddellijk op de hoogte brengen zodra er aanwijzingen zijn voor een schending van de hierboven beschreven garanties.
 6. De gebruiker is verantwoordelijk voor de gebruikersgegevens en andere gegevens die met de dienst worden verwerkt. upmesh is niet verplicht om gebruikersgegevens te controleren op wettelijke overtredingen. Upmesh heeft echter het recht om de verwerking van gebruikersgegevens door de dienst te weigeren of om verzonden gebruikersgegevens te verwijderen als er naar goeddunken van upmesh aanwijzingen zijn dat het gebruik ervan in strijd zou kunnen zijn met deze overeenkomst of tot wettelijke overtredingen zou kunnen leiden.
 7. upmesh kan de toegang tot de dienst voor de gebruiker op elk moment blokkeren als de gebruiker zijn verplichtingen onder deze overeenkomst schendt (in het bijzonder de garanties in sectie 7.2).

8. Links naar andere websites of diensten (hyperlinks)

 1. Elementen van de dienst of de upmesh-website kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden. upmesh aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites, noch neemt upmesh deze websites en hun inhoud als zichzelf over.

9. Aansprakelijkheid voor juridische en materiële gebreken

 1. upmesh aanvaardt geen garantie of garantie dat de service 1. compatibel is met de hardware of software van de gebruiker;
 2. Is op elk moment of op bepaalde tijden onbeperkt beschikbaar;
 3. Voldoet aan de eisen van de gebruiker of andere bijzondere prestatie- of functionele eisen die niet in deze overeenkomst zijn overeengekomen;
 4. Geen gegevensverlies veroorzaakt;
 5. Vrij is van virussen, malware, storingen of andere componenten die de veiligheid in gevaar brengen.
 6. Voor zijn eigen bescherming en om de dienst te beschermen, zal de gebruiker geschikte en up-to-date beveiligingsapparatuur gebruiken (firewall, virusscanner, enz.).
 7. Als de gebruiker een defect in de dienst ontdekt, zal hij upmesh onmiddellijk informeren en het defect en de omstandigheden eromheen zo gedetailleerd mogelijk beschrijven. upmesh zal zich inspannen om het defect binnen een redelijke termijn te verhelpen. Pas na twee mislukte opeenvolgende verbeteringen kan de gebruiker (in het geval van betaald gebruik) een passende verlaging van de vergoeding voor de respectieve berekeningsperiode eisen of het contract beëindigen als de voortzetting ervan niet langer redelijk is. Verdere aanspraken van de gebruiker in geval van gebreken zijn uitgesloten.
 8. Niets in deze overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van upmesh jegens de gebruiker uit voor persoonlijk letsel, opzet of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of andere gevallen van verplichte aansprakelijkheid die niet bij wet kunnen worden uitgesloten.
 9. In het geval van een licht nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen, is upmesh slechts aansprakelijk tot het bedrag van de contracttypische en voorzienbare schade. Er is sprake van een wezenlijke contractbreuk wanneer de plichtsverzuim betrekking heeft op een verplichting waarop de gebruiker heeft vertrouwd en waarop hij het recht had te vertrouwen.
 10. De aansprakelijkheid van Upmesh voor nalatige schending van contractuele verplichtingen jegens de gebruiker is eveneens beperkt tot een bedrag van € 1.000, - per kalenderjaar. Paragraaf 9.4 blijft onaangetast.
 11. Als de dienst gratis wordt gebruikt, is de aansprakelijkheid van upmesh jegens de gebruiker volledig uitgesloten, behalve in de gevallen vermeld in paragraaf 9.4.

10. Vrijstelling

 1. De gebruiker vrijwaart upmesh, zijn leidinggevenden, werknemers en onderaannemers voor alle aanspraken en aanspraken van derden alsook voor alle verliezen, schade, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische verdedigingskosten, die voortvloeien uit een gebruik van de dienst dat niet in overeenstemming is met deze overeenkomst of van een schending van wetten of rechten. Derden door gebruikersgegevens, de gebruiker of een persoon aan wie de gebruiker het gebruik van de dienst autoriseert en waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is.

11. Ondersteuning en updates

 1. upmesh biedt de gebruiker ondersteuning in overeenstemming met het geselecteerde prijsmodel. De verplichtingen van Upmesh om gebreken te verhelpen in overeenstemming met artikel 9 blijven onaangetast.

12. Duur en beëindiging

 1. Deze overeenkomst treedt in werking op het tijdstip beschreven in paragraaf 2.4 en is bij betaald gebruik van toepassing op de desbetreffende contractuele termijn. Bij niet-belastbaar gebruik is de overeenkomst voor onbepaalde tijd geldig.
 2. Indien de dienst tegen betaling wordt gebruikt, is opzegging alleen mogelijk tegen het einde van de betreffende contractperiode. Als er geen opzegging is, wordt de termijn automatisch verlengd met de oorspronkelijk toegekende periode (dwz één of twaalf maanden). Bij een maandelijkse looptijd is de opzegtermijn 14 dagen tot het einde van de maand, bij een jaarlijkse looptijd 30 dagen tot het einde van het contractjaar. Indien de gebruiker kosteloos gebruik maakt van de dienst kan de overeenkomst te allen tijde tegen het einde van de lopende maand door beide partijen worden opgezegd.
 3. Het recht om deze overeenkomst om een goede reden te beëindigen blijft in ieder geval onaangetast.
 4. Na beëindiging van deze overeenkomst moet de gebruiker de gebruikersgegevens die in de dienst zijn vastgelegd definitief verwijderen, op voorwaarde dat deze niet worden gebruikt door andere gebruikers met een lopende overeenkomst. Projecten die door de gebruiker worden beheerd, moeten worden overgedragen aan andere gebruikers of worden verwijderd. Indien de gebruiker de verwijdering of overdracht niet zelf uitvoert, behoudt upmesh zich het recht voor om de door de gebruiker beheerde projecten (en de daarbij behorende gebruikersgegevens) te verwijderen na beëindiging van de overeenkomst. De gebruiker kan de rapportagefuncties die in de dienst worden aangeboden gebruiken voordat de overeenkomst wordt beëindigd, om een kopie van zijn gebruikersgegevens te downloaden en op zijn systeem op te slaan of af te drukken.
 5. upmesh behoudt zich het recht voor om de dienst geheel of gedeeltelijk te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen. Upmesh zorgt ervoor dat gebruikers met een betaald prijsmodel de beloofde functies kunnen blijven gebruiken.

13. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

 1. De gebruiker verbindt zich ertoe om voor onbepaalde tijd alle informatie die hem in verband met deze overeenkomst en de op grond daarvan verleende diensten bekend wordt en die als vertrouwelijk is aangemerkt of door andere omstandigheden als vertrouwelijk of bedrijfsgeheimen herkenbaar is, voor onbepaalde tijd geheim te houden en uitsluitend voor de doeleinden van deze overeenkomst te gebruiken.
 2. upmesh bewaart en verwerkt persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verzonden, uitsluitend om de dienst te verlenen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De gebruiker moet ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke gegevens naar upmesh (vooral als onderdeel van de gebruikersgegevens) plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien nodig is upmesh over het algemeen bereid om een verwerkingsovereenkomst voor ordergegevens met de gebruiker af te sluiten in overeenstemming met artikel 11 BDSG. Een contracttemplate kan worden gedownload op www.upmesh.de/datenschutz.
 3. upmesh wijst er uitdrukkelijk op dat gebruikersgegevens worden opgeslagen met behulp van clouddiensten die worden aangeboden door de onderaannemers van upmesh. Een opslag van gebruikersgegevens op locaties buiten de EU en de EER vindt niet plaats.
 4. Voor zover upmesh persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in het kader van het gebruik van de dienst door de gebruiker, gebeurt dit in overeenstemming met de gegevensbeschermingsverklaring, die beschikbaar is op www.upmesh.de/datenschutz.

14. Diversen

 1. Mocht een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In plaats van de ongeldige bepaling zal de effectieve en haalbare bepaling die zo dicht mogelijk komt bij wat de partijen wettelijk en economisch bedoeld hebben, met terugwerkende kracht worden toegepast.
 2. Aanvullende afspraken dienen schriftelijk te worden gemaakt.
 3. Voor zover de schriftelijke vorm vereist is voor verklaringen in deze overeenkomst, volstaat een verklaring in tekstvorm. Dit geldt niet voor opzeggingen volgens artikel 11, waarvoor de wettelijke schriftelijke vorm volgens artikel 126 lid 1 BGB van toepassing is.
 4. Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van wetsconflicten en het VN-kooprecht. Als de gebruiker een handelaar is in de zin van het Wetboek van Koophandel, is Ibbenbüren de bevoegde rechtbank.

Support

EU-schild

We voldoen aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en garanderen serverlocaties in Duitsland met ISO 27001-certificering.

nl_NL